Juhi töölaud

Juhi töölaud

Juhi töölaud

Juhi töölaud

Töölaua kasutuselevõtt

Juhi töölaua kasutuselevõtu põhjuseid võib olla mitmeid, kuid tulemuseks on alati korrastatud ja  seostatud info kättesaadavus, „põhjus-tagajärg“ seoste leitavus ning sellest tulenevalt lahendustele suunatud tegutsemine.

“Eesmärgipärase ja eduka tegevus eelduseks on tähelepanu pööramine õigetele teemadele.”

Vaid tervikpilti omades ning seoseid nähes saab teha teadlikke valikuid:

  • mis teemadega tegeleda;
  • kellele suunatult tegutseda.

Tegevusi fokusseerides on võimalik saavutada ettevõtte jaoks olulisi erinevaid eesmärke alates klientide lojaalsusest kuni üldine konkurentsivõimeni.

Me ei arva, et me teame

Paremad äriotsused eeldavad teadmist, miks mingi muutus aset leidis. On üsna selge, et tihtipeale on asjad omavahel niivõrd läbipõimunud, et ühe-kahe näitaja vaatamisest piisab paremal juhul muutuse toimumise konstateerimiseks, kuid kindlasti ei anna need vastust küsimustele „miks“ ja „kuidas edasi“.  Ühe-kahe näitaja põhjal võib kasutaja midagi arvata, kuid see pole piisav, et vastu võtta toimivaid ja lahendusi toovaid otsuseid, mistõttu on äärmiselt oluline et info oleks esitatud seostatult ning kasutajal oleks võimalus näha asju erinevate nurkade alt.

Excel, majandustarkvara, Excel, majandustarkvara …

Tihtipeale on andmed, mida koondada tahetakse laiali – osa asju on majandustarkvaras, osa Excelis, osa kliendihaldusprogrammides jne. Ja ehkki Excel on väga hea abimees, on seal kõigi nende erinevatest allikatest pärinevate andmete paindlik seostamine ajamahukas ning vaevaline, seostatud vaadete esitamine aga juba üsna keeruline.

Läbi juhi töölaua on võimalik erinevaid infoallikaid ühendades luua erinevad valdkonnad omavahel seostada.

Info kättesaadavuse kõrval tähtsustub üha enam info esitamine

Üha enam tähtsustub info esitamine. Erinevatest kohtadest – majandustarkvara, Excel jne. – aruandeid lugedes kulub rohkelt aega ning „suur pilt“ võib siiski jääda kokku panemata. Tuhandetest ja kümnetest tuhandetest finantskannetest või arveridadest pole juhtimise ja tegutsemise mõistes olulist abi, kui finantsinfo tarbija ei saa infot enda jaoks mugaval, loetaval, arusaadaval ning mis kõige olulisem, seostatud kujul.

Aruanne vs seosed ja arusaamine

Töölaud on selgelt enamat kui aruanded mingite valdkondade kohta. Läbi töölaua saab kasutaja kätte info mitte ainult muutustest ning muutuste ulatusest, vaid ka sellest, mis oli muutuste taga ning mis suunas peaks tegutsema, et negatiivsed muutusi vältida ning positiivseid muutusi võimendada.

Mõningad olulised momendid töölaua loomise juures

Hea töölaua loomise juures on vaja tähele panna mitmeid tegureid alates sellest, mis andmed on kättesaadavad ning lõpetades sellega millist värvi numbrite puhul erinevates vaadetes kasutada.

Korrastatud algandmed

Töölaud tugineb äriprotsesside ja tehingute fikseeritud andmetele ning seetõttu on rakendusest kasu saamise eelduseks andmete kiire, vigadeta ja struktureeritud kogumine.  Töölaua informatiivsus ning seoste loomise võimalikkus on otseselt sõltuv kogutavast infost ning majandusarvestustarkvara (või muu algallika) poolt pakutavate võimaluste kasutamise ulatusest.  

Info vajadus ja esitamisviis sõltuvad positsioonist

Kuigi nii juht kui analüütik tarbivad samale algallikale baseeruvat infot, ei tarbi nad infot kindlasti ühtmoodi. Kui juhi puhul on oluline saada võimalikult kiiresti üldpilt, siis analüütiku vaade on oluliselt detailirohkem. Ühel pool on soov saada kiiresti kätte ülevaade ettevõte seisust, teisal on rõhk aga infoga „mängimisel“.

Kindlasti kehastub ettevõtte juht aeg-ajalt ka analüütikuks (või müügijuhiks jne), mis tähendab, et juhi töölaud peab hõlmama endas nii juhi kui analüütiku vaadet.  

Läbimõeldud vaated

Suurest infohulgast vajaliku väljanoppimine võib osutuda äärmiselt keeruliseks ning mida enam info kokkusurumist, seda enam on vaja eeltööd. Juhi töölaua üks funktsioonidest – kiire informeerimine – eeldab selget arusaama, mis näitajaid üldtasandil jälgitakse, millised muutused on olulised, millised näitajad saavad sisu vaid aegreas olles, millised annavad suuna kätte ka üksiku numbrina jne. Soovid rohkem teada, kuidas juhi töölauga kokku hoida aega ja raha, loe edasi siit ja võta meiega ühendust.

Ole kursis Sinu äri mõjutavate

OLULISTE FINANTSTEEMADE ja -UUDISTEGA!

Nõustun privaatsustingimustega