Raamatupidamise seadus § 11 kirjutab, et raamatupidamiskohustuslane (va mikroettevõtja) on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja. On laialt levinud suhtumine, et raamatupidamise sise-eeskirja koostamine on ainult üks järjekordne seadusest tulenev tüütu kohustus, kuid kas see ikka on nii?

Raamatupidamise sise-eeskirjal on siiski märksa suurem roll, seda muidugi juhul kui eeskiri on koostatud läbimõeldult. Kindlasti pole kasu kellelegi kui eeskiri sisaldab kopeeritud teksti seadusandlusest või teistest õigusaktidest. Raamatupidamise sise-eeskiri peab olema igal raamatupidamiskohustuslasel individuaalne, kajastama ainult talle omaseid valdkondi.

Kasu ettevõtjale

Kõige suurema kasu saavad ajakohasest ning piisavalt detailsest raamatupidamise sise-eeskirjast raamatupidamisekohustuslased ise, eelkõige ettevõtte juhatus. Selleks, et tagada raamatupidamise arvestuse järjepidevus ning majandustulemuste võrreldavus, ongi vaja korrektselt koostatud eeskirja. Kindlasti tekivad sellised küsimused päevakorda raamatupidajate vahetumisel. Korrektsele eeskirjale tuginedes saab juhatus olla kindel, et raamatupidamine toimib nende arusaama ja juhiste järgi. Lisaks eelnevale aitab sise-eeskirja koostamine juhatusel analüüsida ettevõtte tegevuse kõiki valdkondi ning leida parimad väljundid tervikliku ülevaate saamiseks ettevõtte tegevuse tulemlikkusest.

Kasu personalile

Ettevõtte raamatupidajad vajavad raamatupidamise sise-eeskirja selleks, et korraldada raamatupidamisarvestust juhatuse soovidele tuginedes,  järgides seejuures seadusandlust. Raamatupidaja saab heast eeskirjast informatsiooni selle kohta, milliseid aruandeid juhatus või kontsern temalt ootab ning kui sageli, kes mille eest vastutab ning milliseid arvestusmeetodeid kasutada.

Raamatupidamise sise-eeskirjast saavad oma igapäevatöös kasu ka teised ettevõtte töötajad: müügiosakonna juhataja- müügiarvete väljastamisel/sisestamisel; personalijuht- palga dokumentide/töötunnitabeli esitamisel; ostujuht- kulude viseerimisel jne.

Kolmandad osapooled

Tihti soovivad raamatupidamise sise-eeskirjaga tutvuda inimesed väljastpoolt ettevõtet nagu näiteks audiitorid, maksuametnikud, revidendid. Sise-eeskirja lugemine on kõige kiirem viis saada ülevaadet ettevõtte raamatupidamise arvestuse põhimõtetest, spetsiifikast. Teades tagapõhja, saab anda raamatupidamise korraldamisele kõige õigema hinnangu.

Seega pole korrektse sise-eeskirja olemasolu mitte ainult ettevõtte kohustus, vaid ka vajadus. Kasu saavaid pooli on mitmeid, lõppkokkuvõttes on  sise-eeskirja olemasolu vajalik eelkõige just juhtkonna huve silmas pidades. Kui Sinu ettevõttel veel ei ole adekvaatset raamatupidamise sise-eeskirja või vajab see kaasajastamist, siis võta meiega ühendust ja üheskoos koostame just Sinu ettevõtte spetsiifikat arvestava raamatupidamise sise-eeskirja.

Koostas: EFTA Accounting OÜ


Võtke ühendust

Veel teenuseid